ul. Żelazna 67/66; 00-871 Warszawa
przewodniczący: 22 629 85 80;    
 
dział organizacyjno-prawny: 22 621 80 51; dział finansowy: 22 621 43 81; telefax: 22 628 90 39
 
  federacja@fzzpkis.pl        fzzpkis2@wp.pl        www.fzzpkis.pl 

  konto PKO BP 34 1020 1156 0000 7102 0060 1146

 REGON 001095681

 


biblioteki


domy kultury


instytucje
artystyczne


kinematografia


muzea


szkolnictwo artystyczne

 

  

    

 

     
 

 


Miłe Koleżanki, Szanowni Koledzy !
 DRODZY INTERNAUCI 


        Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki zrzesza związki całego kraju, z sześciu środowisk zawodowych:
- bibliotek
- domów kultury
- instytucji artystycznych (teatry, opery, filharmonie)
- kinematografii
- muzeów
- szkolnictwa artystycznego  

     Federacja ZZPKiS jako REPREZENTATYWNA, OGÓLNOKRAJOWA ORGANIZACJA uczestniczy w konsultacjach ustaw i rozporządzeń oraz przepisów związanych z kulturą, prawem pracy, emeryturami i rentami, prawem autorskim, szkolnictwem artystycznym, radiofonią i telewizją.

     Opiniujemy ustawy i rozporządzenia, zgłaszamy inicjatywy legislacyjne i uczestniczymy w ich tworzeniu: w parlamentarnych komisjach kultury i środków przekazu, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a także w zespołach Komisji Trójstronnej podejmujących prawne, organizacyjne i płacowe sprawy pracownicze.

     Współpracujemy od lat z najważniejszymi konfederacjami związkowymi, ze stowarzyszeniami i związkami twórców, takimi jak: Związek Artystów Scen Polskich, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Związek Plastyków.

     Jesteśmy członkiem Międzynarodowej Sieci Związkowej UNI (z siedzibą w Nyon i Brukseli), do której należy kilkanaście milionów związkowców z całego świata. Należymy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a przewodniczący Federacji jest członkiem Prezydium OPZZ.

     Wydajemy co miesiąc Serwis Informacyjny, który jest publikowany na naszej stronie internetowej. Zamieszczamy w Serwisie dokumenty, opinie, wystąpienia, interwencje oraz porady prawników, którzy podczas stałych dyżurów są do dyspozycji związków członkowskich FZZPKiS.

     W swojej działalności staramy się być odpowiedzialni i wierni przesłaniu otwierającemu nasz statut:
„… Federacja Związków Zawodowych pracowników Kultury i Sztuki jednoczy obronę interesów pracowniczych z troską o kulturę narodową, jej powszechność i społeczne rezultaty urzeczywistniania”.
 

                   
                                                                                               Jan Budkiewicz 
                                                                                    Przewodniczący Federacji ZZPKiS


 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki